نمایش یک نتیجه

پرسش های متداول بوستر پمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتش نشانی اطفاء حریق با فشار بالا آب مورد نیاز شبکه اطفاء حریق را تامین می کنند. به دلیل کاربرد کم بوستر پمپ آتشنشانی، خطر گیرپاژ پمپ ها وجود دارد بهمین دلیل با استفاده از مدار فرمان امکان استارت دوره ای پمپ ها (بازه های زمانی 15 روزه به مدت 15 ثانیه) جهت پیش گیری این مسئله فراهم می گردد.
1.تک پمپه (یک الکترو پمپ، یک دیزل پمپ) 2.دو پمپه (دو الکترو پمپ، یک الکترو پمپ و یک دیزل پمپ، دو دیزل پمپ) 3.چند پمپه (یک الکترو پمپ و دو دیزل پمپ، سه دیزل پمپ) در بوستر پمپ های چند پمپه حداکثر یک الکترو پمپ وجود دارد و سایر پمپ ها دیزلی خواهد بود.