ژنراتور تک (8)

ژنراتور گازی (7)

دیزل ژنراتور (20)