گیربکس آویز شافت موازی (4)

گیربکس حلزونی (11)

گیربکس خورشیدی (3)

گیربکس دورمتغیر واریاتور (2)

گیربکس سایکلو (1)

گیربکس شافت مستقیم (8)

گیربکس صنعتی (1)

گیربکس کرانویل پینیون (4)

پرسش های متداول گیربکس

گیربکس یا جعبه دنده درواقع ماشین تبدیل سرعت و گشتاور به هم است که بتواند در زمان مناسب سرعت یا گشتاور موردنظر را به وجود آورد. گیربکس ها هم در صنعت و همدر زندگی روزمره استفاده های فراوانی دارند مثل خودرو ها که گیربکس یا جعبه دنده ای برای افزایش گشتاور و یا سرعت در زمان مناسب استفاده میشوند.
گیربکس در صنعت مهم ترین عامل انتقال قدرت و افزایش راندمان یک واحد تولیدی داشته باشد.ایجاد نسبت مناسب بین ورودی و خروجی از مهمترین مولفه های گیربکس است.
اطلاعات محیطی(خطر آفرین بودن یا نبودن، دمای محیط، میزان رطوبت فضا و...) نوع ماشین انجام دهنده کار و موتور محرک نحوه اتصال گیربکس با الکتروموتور آرایش محورها
گیربکس باید روی پایه صلب متصل شود تا از ارتعاش آن جلوگیری کند. برای جلوگیری از اکسید شدن سطوح تماس را با گریس روغن کاری کنید. سطح روغن گیربکس همیشه چک شود و اگر از روغن معدنی استفاده میشود در فواصل زمانی مشخص( مثلا هر 4000 ساعت) آنرا تخلیه و گیربکس را شستشو و مجددا روغن کاری کنید.