پمپیران محبوب‌ترین برند در صنایع پمپ سازی ایران محسوب می‌شود. این برند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا، نیروی کار ماهر و متخصصین برجسته توانسته انواع پمپ‌های مصرفی مانند پمپ شناور کشاورزی، پمپ شناور برای مصارف شهری و صنعتی و … را تولید نماید. در صورت نیاز به هرگونه پمپ پمپیران می‌توانید با شماره‌های سایت آگما تماس حاصل فرمایید و محصولی مطمئن و باکیفیت از ما خریداری نمایید.

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران 2 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1قیمت پمپ شناور پمپیران 2 اینچ 152/46C153/28,300,00021,600,00029,900,000
2قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/66C223/29,260,00023,000,00032,315,000
3قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/96C303/210,890,00024,490,00035,390,000
4قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/116E33/212,000,00027,130,00039,200,000
5قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/146E53/214,100,00031,230,00045,320,000
6قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/176E53/216,250,00031,230,00047,480,000
7قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/206E73/218,700,00034,400,00053,100,000
8قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/236E73/223,550,00034,400,00057,960,000
9قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/307A93/226,000,00041,470,00067,480,000
10قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/387A113/238,000,00046,000,00084,100,000

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/26C223/29,850,00023,000,00032,900,000
2پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/36E33/211,230,00027,130,00038,360,000
3پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/46E53/212,620,00031,230,00043,850,000
4پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/56E53/214,390,00031,230,00045,620,000
5پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/66E73/216,000,00034,400,00050,430,000
6پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/77A93/217,855,00041,470,00059,320,000
7پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/87A93/219,755,00041,470,00061,220,000
8پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/97A113/221,700,00046,000,00067,780,000
9پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/107A113/223,740,00046,000,00069,820,000
10پمپ شناور پمپیران½-2 اینچ 193/117A133/225,840,00048,550,00074,380,000
11پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/127A133/228,000,00048,550,00076,550,000
12پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/137A153/230,200,00053,940,00084,140,000
13پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/147A183/232,400,00061,000,00093,420,000
14پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/157A183/234,670,00061,000,00095,690,000
15پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/167A183/238,130,00061,000,00099,157,000
16پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/177A223/245,850,00066,530,000112,380,000
17پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/187A223/250,790,00066,530,000117,320,000
18پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/207A223/256,600,00066,530,000123,120,000
19پمپ شناور پمپیران ½-2 اینچ 193/218A243/260,990,00073,180,000134,170,000

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران 3 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور 233/2 پمپیران 3 اینچ6E33/29,950,00027,130,00037,100,000
2پمپ شناور 233/4 پمپیران 3 اینچ6E53/211,530,00031,230,00042,760,000
3پمپ شناور 233/5 پمپیران 3 اینچ6E73/213,240,00034,400,00047,645,000
4پمپ شناور 233/6 پمپیران 3 اینچ7A93/215,000,00041,470,00056,500,000
5پمپ شناور 233/7 پمپیران 3 اینچ7A113/217,230,00046,000,00063,300,000
6پمپ شناور 233/8 پمپیران 3 اینچ7A133/219,540,00048,550,00068,100,000
7پمپ شناور 233/9 پمپیران 3 اینچ7A153/221,930,00053,940,00075,870,000
8پمپ شناور 233/10 پمپیران 3 اینچ7A183/224,100,00061,000,00085,130,000
9پمپ شناور 233/11 پمپیران 3 اینچ7A183/227,000,00061,000,00088,000,000
10پمپ شناور 233/12 پمپیران 3 اینچ7A183/329,700,00061,000,00090,725,000
11پمپ شناور 233/12 پمپیران 3 اینچ7A223/232,420,00066,530,00098,950,000
12پمپ شناور 233/13 پمپیران 3 اینچ9A243/234,000,00077,590,000111,630,000
13پمپ شناور 233/13 پمپیران 3 اینچ7A223/235,170,00066,530,000101,700,000
14پمپ شناور 233/14 پمپیران 3 اینچ9A243/236,930,00077,590,000114,520,000
15پمپ شناور 233/14 پمپیران 3 اینچ9A303/237,000,00086,100,000123,120,000
16پمپ شناور 233/15 پمپیران 3 اینچ9A243/237,000,00077,590,000114,625,000
17پمپ شناور 233/15 پمپیران 3 اینچ8A243/238,850,00073,180,000112,000,000
18پمپ شناور 233/16 پمپیران 3 اینچ9A303/238,850,00086,100,000124,930,000
19پمپ شناور 233/17 پمپیران 3 اینچ9A303/242,490,00086,100,000128,570,000
20پمپ شناور 233/18 پمپیران 3 اینچ9A303/245,320,00086,100,000131,400,000
21پمپ شناور 233/19 پمپیران 3 اینچ9A373/250,300,000100,350,000150,660,000
22پمپ شناور 233/20 پمپیران 3 اینچ9A373/250,670,000100,350,000151,000,000
23پمپ شناور 233/21 پمپیران 3 اینچ9A373/252,800,000100,350,000153,160,000

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران 4 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 2/ 2719A373/256,000,000100,350,000156,360,000
2پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/36E33/211,100,00027,130,00038,255,000
3پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/46E33/213,100,00027,130,00040,200,000
4پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/56E53/215,540,00031,230,00046,770,000
5پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/66E53/217,000,00031,230,00048,270,000
6پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/76E73/219,360,00034,400,00053,765,000
7پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/86E73/221,670,00034,400,00056,000,000
8پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/97A93/224,150,00041,470,00065,620,000
9پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/107A93/226,700,00041,470,00068,170,000
10پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/117A113/229,370,00046,000,00075,450,000
11پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/127A113/232,170,00046,000,00078,240,000
12پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/137A133/2سفارشی48,550,00048,550,000
13پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 271/147A133/2سفارشی48,550,00048,550,000
14پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/27A153/210,180,00053,940,00053,940,000
15پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/36E73/212,100,00034,400,00044,580,000
16پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/47A113/213,830,00046,000,00058,190,000
17پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/57A153/215,950,00053,940,00067,770,000
18پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/67A183/218,160,00061,000,00076,980,000
19پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/77A223/220,470,00066,530,00084,690,000
20پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/77A223/220,465,00066,530,00087,000,000
21پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/88A243/222,840,00073,180,00093,640,000
22پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/89A303/222,840,00086,100,000108,925,000
23پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/98A303/225,650,00086,100,000108,925,000
24پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/109A303/228,670,00086,100,000111,730,000
25پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/119A373/230,530,000100,350,000129,000,000
26پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/129A373/234,370,000100,350,000130,880,000
27پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/139A453/238,235,000111,480,000145,850,000
28پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/149A553/242,000,000123,600,000161,850,000
29پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/159A553/245,990,000123,600,000165,670,000
30پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/169A553/251,000,000123,600,000169,600,000
31پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/179A623/258,000,000144,970,000196,000,000
32پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/189A733/265,440,000144,950,000203,000,000
33پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/199A733/267,370,000162,950,000228,390,000
34پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/209A733/268,550,000162,950,000230,320,000
35پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 293/21-71,980,000-68,550,000
36پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1-11,730,000-71,980,000
37پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/26E73/214,540,00034,400,00046,130,000
38پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/37A153/217,520,00053,940,00068,480,000
39پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/47A223/220,775,00066,530,00084,053,000
40پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/48A303/220,775,00086,100,000106,860,000
41پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/59A303/224,150,00086,100,000106,860,000
42پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/69A373/227,660,000100,350,000124,500,000
43پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/79A453/231,300,000111,480,000139,140,000
44پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/89A553/235,100,000123,600,000154,920,000
45پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/99A623/237,290,000144,970,000180,100,000
46پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/109A733/247,800,000162,950,000200,240,000
47پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/119A733/252,590,000162,950,000210,750,000
48پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1210A923/257,450,000181,890,000234,480,000
49پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1310A923/262,540,000181,890,000239,340,000
50پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1410A1103/272,780,000194,760,000257,300,000
51پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1510A1103/283,000,000194,760,000267,540,000
52پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1612A1303/289,220,000256,200,000339,220,000
53پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/1812A1303/2102,000,000256,200,000345,420,000
54پمپ شناور 4 اینچ پمپیران 345/2012A1503/2113,360,000350,000,000463,420,000

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران 5 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/27A153/217,100,00053,940,00071,000,000
2پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/3A7A183/220,250,00061,000,00081,270,000
3پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/38A243/220,250,00073,180,00093,430,000
4پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/39A243/322,250,00077,600,00099,840,000
5پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/4A9A303/223,890,00086,100,000109,970,000
6پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/4A8A303/323,890,00086,100,000109,970,000
7پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/49A303/223,890,000861,000,000109,970,000
8پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/59A373/227,680,000100,350,000128,000,000
9پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/69A453/231,635,000111,480,000143,100,000
10پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/79A553/235,740,000123,600,000159,360,000
11پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/89A623/240,000,000144,970,000184,980,000
12پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/99A733/244,430,000162,950,000207,380,000
13پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/109A733/249,500,000162,950,000212,450,000
14پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/1110A923/254,560,000181,890,000236,450,000
15پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/1210A923/259,750,000181,890,000241,640,000
16پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/1310A1103/265,730,000194,760,000260,490,000
17پمپ شناور پمپیران 5 اینچ 384/1410A1103/272,300,000194,760,000267,000,000

لیست قیمت پمپ شناور پروانه استیل پمپیران 5 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/5-27,680,000-27,680,000
2پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/6-31,635,000-31,635,000
3پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/7-35,740,000-35,740,000
4پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/8-40,000,000-40,000,000
5پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/9-44,430,000-44,430,000
6پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/10-49,500,000-49,500,000
7پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/11-54,560,000-54,560,000
8پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/12-59,750,000-59,750,000

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران 6 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 425/7121853/251,200,000350,000,000401,265,000
2پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 425/7A12A1503/251,200,000289,220,000340,420,000
3پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 425/8-62,900,000-62,900,000
4پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/1A9A303/220,400,00086,100,000106,450,000
5پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/19A373/220,400,000100,350,000120,770,000
6پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/2A9A453/227,900,000111,480,000139,377,000
7پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/2A9A553/227,900,000123,600,000151,500,000
8پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/2A9A623/227,900,000144,970,000172,870,000
9پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/29A733/227,900,000162,970,000190,840,000
10پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/3A10A923/235,860,000181,890,000217,755,000
11پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/30A1103/235,860,000194,760,000230,620,000
12پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/4A12A1303/248,790,000256,200,000304,990,000
13پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/4A10A1103/348,790,000194,760,000243,550,000
14پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/412A1503/248,790,000289,200,000338,000,000
15پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/512A1853/252,970,000350,000,000403,000,000
16پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/5A2A1503/352,970,000289,200,000342,180,000
17پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/614B2203/258,550,000-58,550,000
18پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/7A14B2203/265,490,000-65,490,000
19پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 435/6-58,550,000-58,550,000
20پمپ شناور پمپیران 6 اینچ 466/1A9A453/219,460,000111,480,000130,950,000
21466/1A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ9A303/219,460,000860,820,000105,550,000
22466/1 پمپ شناور پمپیران 6 اینچ9A553/219,460,000123,620,000143,000,000
23466/2A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ9A553/225,430,000123,620,000149,000,000
24466/2A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ9A733/225,430,000162,950,000188,380,000
25466/2A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ10A923/225,430,000181,890,000207,320,000
26466/2 پمپ شناور پمپیران 6 اینچ10A1103/226,460,000194,760,000221,220,000
27466/3 پمپ شناور پمپیران 6 اینچ12A1853/233,600,000350,000,000383,660,000
28466/3A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ12A1303/233,600,000256,200,000289,800,000
29466/3A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ12A1503/233,600,000289,200,000322,820,000
30466/4A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ12A1853/243,800,000350,000,000393,860,000
31466/4 پمپ شناور پمپیران 6 اینچ-43,800,000-43,800,000
32466/5A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ-53,670,000-53,670,000
33486/1A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ9A623/235,160,000144,970,000180,130,000
34486/1A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ9A733/235,160,000162,950,000198,100,000
35486/1 پمپ شناور پمپیران 6 اینچ10A923/235,160,000181,890,000217,000,000
36486/2A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ10A1103/240,150,000194,760,000234,900,00
37486/2A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ12A1303/241,050,000256,200,000297,250,000
38486/2 پمپ شناور پمپیران 6 اینچ12A1853/241,050,000350,000,000391,100,000
39486/3A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ14B2203/258,640,000-58,640,000
40486/3A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ14B2603/258,640,000-58,640,000
41486/4A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ14B3003/2100,300,000-100,300,000
42486/5A پمپ شناور پمپیران 6 اینچ14B3003/2137,000,000-137,000,000

لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ شناور پمپیران 6 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/18A243/215,620,00073,180,00088,800,000
2پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/2A9A303/220,100,00086,000,000106,170,000
3پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/2A9A373/220,100,000100,350,000120,440,000
4پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/2AA453/220,100,000111,480,000131,565,000
5پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/3A9A453/225,540,000111,480,000137,000,000
6پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/3AA553/225,540,000123,600,000149,160,000
7پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/3AA623/225,480,000144,970,000170,450,000
8پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/39A733/225,540,000162,950,000188,490,000
9پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/4A9A733/231,240,000162,950,000194,190,000
10پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/4A10A923/231,240,000181,890,000213,130,000
11پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/5A10A1103/237,190,000194,760,000231,950,000
12پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/612A1503/243,390,000289,200,000332,600,000
13پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/6A12A1303/243,390,000256,200,000299,590,000

لیست قیمت پمپ شناور پمپیران 8 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/112A1853/216,465,00046,100,00062,540,000
2پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/27A113/217,870,00073,180,00091,000,000
3پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/38A243/221,970,000100,350,000122,330,000
4پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/4A9A373/225,650,000111,480,000137,130,000
5پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/5A9A453/229,860,000123,600,000153,475,000
6پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/6A9A553/234,240,000144,970,000179,200,000
7پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/69A623/234,240,000162,950,000197,190,000
8پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/79A733/238,790,000181,890,000220,680,000
9پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/7A10A923/238,790,000162,950,000201,740,000
10پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/89A733/243,520,000181,890,000225,400,000
11پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/910A923/248,500,000181,890,000243,275,000
12پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/1010A1103/254,225,000194,760,000248,980,000
13پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/1112A1103/259,450,000256,200,000315,650,000
14پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/1212A1303/264,600,000256,200,000353,830,000
15پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/1312A1503/274,300,000289,200,000363,500,000
16پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/1412A1503/285,450,000350,000,000435,500,000
17پمپ شناور 8 اینچ پمپیران 374/1512A1853/298,260,000350,000,000448,330,000

لیست قیمت پمپ شناور پروانه استیل پمپیران 8 اینچ

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/6-34,240,000-34,240,000
2پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/7-38,790,000-38,790,000
3پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/8-43,520,000-43,520,000
4پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/9-48,500,000-48,500,000
5پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/10-54,225,000-54,225,000
6پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/11-59,450,000-59,450,000
7پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/4A-25,650,000-25,650,000
8پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/5A-29,860,000-29,860,000
9پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/6A-34,240,000-34,240,000
10پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/7A-38,790,000-38,790,000

لیست قیمت پمپ مستغرق پمپیران

ردیفپمپالکتروموتورقیمت پمپقیمت الکتروموتورقیمت مجموع به تومان
1پمپ مستغرق پمپیران 275/1A-13,200,000-13,200,000
2پمپ مستغرق پمپیران 275/1-13,200,000-13,200,000
3پمپ مستغرق پمپیران 275/2A-14,680,000-14,680,000
4پمپ مستغرق پمپیران 275/2-14,680,000-14,680,000
5پمپ مستغرق پمپیران 275/3A-17,780,000-17,780,000
6پمپ مستغرق پمپیران 275/3-17,780,000-17,780,000
7پمپ مستغرق پمپیران 275/4A-20,860,000-20,860,000
8پمپ مستغرق پمپیران 275/4-20,860,000-20,860,000
9پمپ مستغرق پمپیران 275/5A-23,890,000-23,890,000
10پمپ مستغرق پمپیران 275/5-23,890,000-23,890,000
11پمپ مستغرق پمپیران 275/6-26,980,000-26,980,000
12پمپ مستغرق پمپیران 275/7-30,100,000-30,100,000
13پمپ مستغرق پمپیران 275/9A-35,540,000-35,540,000
14پمپ مستغرق پمپیران 275/8-32,540,000-32,540,000
15پمپ مستغرق پمپیران 275/9-35,540,000-35,540,000
16پمپ مستغرق پمپیران 275/10-38,650,000-38,650,000
17پمپ مستغرق پمپیران 275/11-42,340,000-42,340,000

لیست قیمت پمپ مستغرق پمپیران 2 اینچ

1پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/12-45,000,000-45,000,000
2پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/13-47,800,000-47,800,000
3پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/14-51,430,000-51,430,000
4پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/15-54,540,000-54,540,000
5پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/16-57,680,000-57,680,000
6پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/17-61,630,000-61,630,000
7پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/18-66,240,000-66,240,000
8پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/19-69,460,000-69,460,000
9پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/20-72,690,000-72,690,000
10پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/21-75,920,000-75,920,000
11پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/22-79,140,000-79,140,000
12پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 275/23-82,370,000-82,370,000
13پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/2a-14,970,000-14,970,000
14پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/2-14,970,000-14,970,000
15پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/3a-18,100,000-18,100,000
16پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/3-18,100,000-18,100,000
17پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/4a-21,270,000-21,270,000
18پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/4-21,270,000-21,270,000
19پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/5-24,340,000-24,340,000
20پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/7A-26,980,000-26,980,000
21پمپ مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/8A-33,150,000-33,150,000
22مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/8-33,150,000-33,150,000
23مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/10A-39,400,000-39,400,000
24مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/9-36,230,000-36,230,000
25مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/10-39,400,000-39,400,000
26مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/13A-48,730,000-48,730,000
27مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/12-45,900,000-45,900,000
28مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/13-48,730,000-48,730,000
29مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/14-52,430,000-52,430,000
30مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/15-55,600,000-55,600,000
31مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/16-58,800,000-58,800,000
32مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/17-64,290,000-64,290,000
33مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/18-67,520,000-67,520,000
34مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/19-70,790,000-70,790,000
35مستغرق 2 اینچ پمپیران 277/20-74,000,000-74,000,000